• georganiseerd door

Sessieronde 1


1.1 EU anti-dumping en andere handelsbeperkende maatregelen:

Tips voor Nederlandse importeurs en gebruikers
Deze sessie geeft inzicht in de EU-handelsmaatregelen (anti-dumping, anti-subsidie en vrijwaringsmaatregelen) waarmee Nederlandse importeurs en gebruikers geconfronteerd kunnen worden. Deze maatregelen kunnen tot plotselinge en enorme prijsverhogingen leiden, die dan door de importeurs aan de Douane moeten worden betaald. Niet zelden leidt dit tot grote financiële problemen en zelfs een faillissement van de betrokken partijen. Edwin Vermulst en Joris Cornelis schenken bijzondere aandacht aan de rol die importeurs en gebruikers kunnen vervullen voor, tijdens en na de procedure vis-à-vis de EU-autoriteiten die deze onderzoeken leiden en uiteindelijk beslissen om al dan niet extra invoerrechten op te leggen.

Edwin Vermulst & Joris Cornelis | Advocaten VVGB Brussel, gesprecialiseerd in het bijstaan van exporteurs en importeurs in dit soort onderzoeken

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarvoor geen specifieke voorkennis vereist is.


1.2 Handelsovereenkomst tussen EU en Japan
Op 7 februari van dit jaar is de handelsovereenkomst tussen de EU en Japan, ook de EU-JAPAN Economic Partnership Agreement (EPA) genoemd, in werking getreden.

Daarmee is de grootste handelsovereenkomst die de EU ooit heeft gesloten een feit. Deze overeenkomst biedt volop kansen om de Nederlandse handel te doen groeien. Handelsbarrières voor goederen en diensten worden verholpen, zoals belemmeringen die zich bij de Douane voordoen. Zo wordt handel tussen de EU en Japan gemakkelijker. Om dit handen en voeten te geven, wordt in deze sessie specifiek ingegaan op douanevraagstukken rondom de EU-JAPAN EPA.

Gérienne Lammers | Ministerie voor Buitenlandse Zaken en
Ontwikkelingssamenwerking

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


1.3 Actieve veredeling & bijzondere bestemming - toezicht door de Douane
In vergunningen actieve veredeling en bijzondere bestemming zijn hoeveelheden en waarden opgenomen. Ook zijn vaak andere (individuele) voorwaarden opgenomen in de vergunningen. De Douane constateert dat u over de hoeveelheden of waarden in de vergunning bent gegaan in een bepaalde periode. Of u constateert dit zelf. Wat zijn hiervan de consequenties?

Samantha Zwart – Speelman bespreekt in deze sessie hoe de Douane toezicht houdt op de voorwaarden in de vergunningen, wat de consequenties van overschrijding van de hoeveelheden en waarden zijn en wat u kunt doen om problemen te voorkomen.

Samantha Zwart – Speelman | Customs Knowledge

Kennisniveau: Verdiepende sessie waarbij enige kennis van actieve veredeling en bijzondere bestemming handig is.


1.4 Van AGS naar DMS
De oude ‘domproc’ bestaat al niet meer en de even bekende GPA gaat ook verdwijnen. DMS – ofwel Douaneaangiften Management Systeem – komt ervoor in de plaats. Maar een eenvoudige vervanging van GPA naar DMS 4.0 is er zeker niet bij. Ook het hele AGS-systeem gaat op de schop. Het betreft niet alleen een overgang naar een andere vorm van aangifte, maar ook een andere vorm van toezicht door de Douane op de regeling. Vanzelfsprekend heeft het bedrijf daar zelf ook een belangrijke rol en verantwoordelijkheid in. Daarnaast lopen nog diverse deelprojecten lopen. Voor u is het in ieder geval van groot belang dat u goed op de hoogte wordt gesteld van wat op u afkomt.

Jan Akkermans, de vertegenwoordiger van de Alliantie Douanesoftware (ADS), vertelt u over de stand van zaken. Hoe maakt u de goede keuzes? En welke maatregelen zijn nodig om uw bedrijf goed voor te bereiden op al deze IT-uitdagingen?

Jan Akkermans | Akkermans Customs Consultancy

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


1.5 Ontwikkelingen op douane (IT)gebied

Op 1 mei 2016 is het Douanewetboek van de Unie (DWU) van kracht geworden. Het motto van het DWU bij de invoering was: Eenvoudig, Europees Online. Een van de hoofddoelen was dan ook om een papierloze omgeving voor Douane en Bedrijfsleven te bewerkstelligen en daarbij gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie.

Om dit mogelijk te maken is in de Gedelegeerde en Uitvoeringsverordening bij het DWU een nieuwe dataset opgenomen die moet worden geïmplementeerd in de douanesystemen van de lidstaten op basis van het EU Customs Datamodel. In Nederland betekent dit dat het huidige aangiftesysteem AGS zal worden vervangen door het nieuwe systeem Douaneaangiften Management Systeem. (DMS) Ongeveer 3500 aangevers zullen moeten worden aangesloten op dit nieuwe systeem.

Stefan Verhagen bespreekt diverse wijzigingen die voor het komende jaar op de planningen staan, zoals ICS 2.0, de wijzigingen op gebied van e-commerce en het tijdelijke vereenvoudigde aangifte systeem VENUE en de Super Reduced Dataset.

Stefan Verhagen
| Fenex

Kennisniveau: Algemene sessie, voornamelijk bedoeld voor douane-expediteurs


1.6 AEO
Na de introductie van het DWU zijn alle oude CDW-douanevergunningen opnieuw door de Douane beoordeeld. Ook zijn de reeds bestaande AEO-certificaten op zijn laatst op 1 mei 2019 omgezet in een AEO-vergunning. Met deze omzetting is een direct verband gelegd tussen AEO en de ‘reguliere’ douanevergunningen, vooral als het gaat om naleving en beheer. De vergunninghouder is uiteraard in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de naleving en het beheer van de vergunning. De Douane voert daarnaast toezicht uit en stelt vast of inderdaad aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Tijdens deze sessie gaat Arjo Groenendijk in op het beheer van de AEO-vergunning. Hij behandelt een aantal interessante voorbeelden uit de actuele praktijk.

Arjo Groenendijk | Customs Knowledge

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


Sessieronde 2


2.1 Classificatie - wacht u op correctie of bent u pro-actief?
U doet een aangifte en daarbij moet u natuurlijk de juiste GN-code of taric-code vermelden. Makkelijk dat (bij invoer) de verkoper vaak een code op de factuur zet. Die hoeft u alleen maar over te nemen. De verkoper weet immers als geen ander wat u heeft gekocht en zal de code dan toch zeker ook wel kennen. Hoe anders is de praktijk. Regelmatig (bijna wekelijks) blijkt achteraf dat de aangegeven goederencode niet juist was. Dat kan bij een fysieke opname of bij een controle na de invoer (CNI). En vaak is het excuus (als dat al bestaat) dat dit toch echt wel de code was die op de factuur stond. Vreemd dat die code dan toch niet goed is. De verkoper is goed bekend met het product, maar dat maakt hem nog geen douanespecialist. Wellicht is het handig als u zelf de codes vaststelt en, indien gewenst, de verkoper informeert als u een andere mening heeft. Steeds vaker zien we dat importeurs een artikelstambestand maken. Dat is een prima ontwikkeling. Helaas zien we ook vaak dat een dergelijk bestand niet wordt geactualiseerd.

Wacht u op de Douane of gaat u pro-actief aan de slag en zorgt u voor een goed bestand waarin al uw goederen zijn opgenomen, voorzien van de juiste goederencodes? Tijdens de themasessie van Bram van Breukelen maakt u kennis met een aantal gebeurtenissen waarbij het niet helemaal goed is gegaan. We kijken naar de – vaak – negatieve gevolgen. We bieden u geen oplossing. Die kunt u namelijk zelf wel bedenken. Bewustwording, dat is het kernwoord.

Bram van Breukelen | Customs Knowledge

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


2.2 Vertegenwoordiging: grote kansen en nog grotere risico's
Douanevertegenwoordiging is de ruggengraat van de douanelogistiek. De vele douane-expediteurs doen niets anders dan importeurs en exporteurs vertegenwoordigen en passen daarbij veelvuldig douanevertegenwoordiging toe. En dus laten veel importeurs en exporteurs zich vertegenwoordigen. Maar kent u wel alle voorwaarden die hierbij van toepassing zijn? Heeft u een volmacht die bevoegd is afgegeven? En weet u het echt en heeft u het goed geregeld, of denkt u het te weten? Dat laatste is zeker niet voldoende, zo heeft ons ook wel een recent arrest van de Hoge Raad geleerd. De Hoge Raad maakt namelijk korte metten met een volmacht die niet volledig juist is. Dit arrest heeft zeer grote gevolgen, zowel voor de verlader, de douane-expediteur maar ook de Douane zelf.

In deze sessie behandelt Bart de voorwaarden, de kansen en zeker ook de risico’s van douanevertegenwoordiging. Met zijn up-to-date kennis van het recht en de jurisprudentie, maar ook de diverse praktijkvoorbeelden is dit een sessie die u beslist moet volgen als u met douanevertegenwoordiging heeft te maken.

Bart Boersma | Customs Knowledge

Kennisniveau: Verdiepende sessie, waarbij enige kennis van douanevertegenwoordiging gewenst is.


2.3 Nieuw Europees BTW-stelsel
Na ruim 25 jaar gaat het BTW-stelsel echt op de schop. Het is net als Brexit: we weten dat het gaat gebeuren en dat het impact gaat hebben. Maar hoe het precies zit en wat exact de impact zal zijn voor elk individueel bedrijf, is lastig in te schatten. Charles van den Berg geeft een update van de actuele stand van zaken en spart graag mee over de impact hiervan.

Charles van den Berg | evofenedex

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


2.4 Incoterms® voor douaneproffessionals
In deze sessie praat vervoerrecht-expert Alicia Zwanikken u bij over aansprekende Incoterms® cases. Zij gaat in op het snijvlak van douane, omzetbelasting, commercie en Incoterms®. Uit recent onderzoek van evofenedex blijkt dat slechts 35% van de respondenten beschikt over een uitgedacht beleid op het gebied van Incoterms®.

Zolang koper en verkoper geen problemen ondervinden tijdens het transport hoeft dit ook niet erg te zijn, maar als er problemen zijn ligt het anders. Meestal komen problemen rond Incoterms® ook pas naar voren als er extra kosten moeten worden gemaakt en partijen er niet meer uitkomen wie de onverwachte kosten zou moeten dragen.

Alicia Zwanikken | evofenedex

Kennisniveau: Verdiepende sessie, waarbij enige kennis van Incoterms gewenst is.


2.5 “Handhaving op de elektronische douaneaangifte”
Een belangrijke taak van de Douane is het controleren op de juistheid van de aangifte. Hiervoor gebruikt de Douane verschillende middelen en selectieprofielen. In deze profielen zijn een aantal criteria opgenomen. Een aangifte wordt altijd getoetst aan deze selectiecriteria. De handhaving of controle begint dus al met het indienen van een aangifte. In deze themasessie behandelen we een aantal belangrijke velden en consequenties van de invulling hiervan in de douaneaangifte. Onder anderen het belang van de “goederencode”, hoe bepaal je de juiste “(fictieve) bescheidcode” en waarom is het “kantoor van uitgang” zo belangrijk, worden tijdens deze sessie toegelicht.

Jeroen de Roode | Sdu - In & Uitvoer

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


2.6 Het vaststellen van de douanewaarde en de invloed van gelieerde verhoudingen

nternationale bedrijven verkopen en kopen vaak goederen van gelieerde partijen, bijvoorbeeld moeder-, dochter- of zustermaatschappijen. Bij deze intercompany transacties is het dan niet altijd eenvoudig om de waarde voor de BTW of het douanerecht te bepalen.

Zowel voor de Douane als voor de Belastingdienst wordt een prijs “at arm’s length” vastgesteld. De prijs moet reëel zijn in die zin dat ook een derde partij deze prijs wil betalen. Hierbij kijkt de Douane vooral naar de transacties en de Belastingdienst naar de winstallocatie. De belangen lopen niet altijd parallel en soms loopt dit zelfs spaak, zoals ook blijkt uit het Hamamatsu-arrest. Clive Jie-A-Joen belicht het transfer pricing-aspect en Samantha Zwart-Speelman gaat in op de gevolgen voor de douanewaarde tijdens deze sessie

Clive Jie-A-Joen | Simmons & Simmons
Samantha Zwart-Speelman | Customs Knowledge

Kennisniveau: Verdiepende sessie, waarbij enige kennis van douanewaarde gewenst is.


Sessieronde 3

3.1 Toezicht & handhaving: wat heeft u als bedrijf nodig?
Het thema van het Nationaal Douanecongres is natuurlijk niet voor niets gekozen. De Douane controleert namelijk al meer dan 400 jaar en past zijn methoden steeds aan. Maar het is uiteraard niet alleen aan de Douane zelf om te bepalen hoe zij toezicht houdt en handhaaft. Ook bedrijven hebben inspraak. Het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) is hier wel het meest duidelijke voorbeeld van. De vraag in deze themasessie is dan ook hoe bedrijven denken over automatisering, digitalisering, kwaliteit van data en welke veranderingen zouden nodig zijn. Niet alleen bij de Douane, maar ook binnen het bedrijfsleven. Laten we eens verder kijken dan alleen de realistische mogelijkheden die in de context van de huidige wetgeving gelden.

In deze themasessie krijgen deelnemers de gelegenheid om mee te denken en mee te praten. Wat zijn de ervaringen over het recent uitgevoerde herbeoordelingstraject, waar loopt u als bedrijf tegen aan of welke visie heeft u? De input van de deelnemers zullen we samenvatten en wordt door evofenedex in het ODB als input meegenomen.

Godfried Smit | evofenedex

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


3.2 Risico analyse en e-Commerce
Met de opkomst van e-commerce en de vele bestellingen die Nederlanders doen, komen er steeds meer pakketjes Nederland binnen. Deze pakketjes gaan langs de Douane waarbij onder andere BTW en invoerrechten moeten worden betaald. Het controleren van deze pakketjes neemt veel tijd in beslag en er is simpelweg niet genoeg capaciteit om een uitgebreide controle uit te voeren. Daarnaast beïnvloedt het uitvoeren van een controle de levertijd van de betreffende pakketjes. Bedrijven voeren daarom risicoanalyses uit. Ze willen weten of ze een controle kunnen verwachten, zodat ze de beloofde levertijd eventueel kunnen aanpassen. Of hoe zij de impact van controles kunnen minimaliseren.

Dit is een sessie over risicoanalyse en hoe de uitkomsten van de analyse kunnen worden gedeeld met andere partijen in de keten, inclusief de Douane.

Albert Veenstra | Dinalog en Rotterdam School of Management

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


3.3 Verbeteren van douaneprocessen
Bedrijven zoeken voortdurend naar mogelijkheden om de interne douaneprocessen te verbeteren. Coördinated border management is hierbij een belangrijk onderwerp; het afstemmen van toezicht door douaneautoriteiten, fytosanitair toezicht en toezicht op voedselveiligheid. Hoe kan een betere samenwerking in de keten tot stand komen tussen bedrijven en de toezichthouders? Hoe kunnen bedrijven worden gestimuleerd om meer accurate gegevens aan te leveren zodat de controles sneller en effectiever uitgevoerd kunnen worden? En is hier ook sprake van ‘low hanging fruit’?

Jeroen Borst | Kuehne+Nagel
Esther Enning | Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA)

De sessie wordt geleid door prof. Yao-Hua Tan | Delft University of Technology en Rotterdam School of Management.


3.4 Digitale oplossing Brexit in Nederlandse havens gereed
‘Verladende en logistieke bedrijven aan zet om aan te sluiten’

Het Port Community Systeem van Portbase is gereed om in het geval van een no-deal Brexit op 1 november 2019 digitaal douaneformaliteiten af te kunnen handelen in de Nederlandse havens. De aanpassingen die nodig waren om de bestaande en succesvolle werkwijze in het deepsea containervervoer om te bouwen, waren voor de no-deal deadline van 29 maart 2019 al gereed. De oplossing creëert voor het ferry- en shortsea vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk een digitale grens, waarbij de afhandeling van douaneformaliteiten geautomatiseerd plaatsvindt. Dit zorgt voor een versnelling in het logistieke proces. Ter illustratie: een handmatige controle van documenten duurt gemiddeld 5-15 minuten afhankelijk van de lading. Bij een geautomatiseerde afhandeling wordt vooraf een digitale check gedaan. Bij aankomst van een vrachtwagen bij de terminal staat de slagboom direct open.

Op dit moment zijn alle shortsea terminals en (bijna alle) ferrymaatschappijen ‘Ready for Brexit’. Een punt van zorg is het achterblijven van het aantal aanmeldingen voor de digitale oplossing van het Europese verladende en logistieke bedrijfsleven. Ferrymaatschappijen stellen immers het gebruik van deze oplossing via Portbase verplicht. Een cruciale handeling na het doen van een douaneaangifte is het digitaal voormelden van douanedocumenten bij de terminals via Portbase. Zonder voormelding van de douanedocumenten komen vrachtwagens de terminals niet op.

Tijdens deze sessie gaat Marty van Pelt in op de laatste stand van zaken, de voordelen van de ketenbrede oplossing en wat van welke partij in de logistiek wordt verwacht.

Marty van Pelt | Portbase

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


3.5 Dropshipments en BTW
Met de enorme opkomst van e-commerce speelt ook dropshipping steeds meer. Niet de retailer houdt voorraad, maar de leverancier – al dan niet buiten de Europese Unie – levert meteen aan de afnemer. Het voordeel is dat de retailer of webshop geen voorraden meer hoeft aan te houden en dus minder financiële risico’s loopt.

Maar voor de BTW is het echter niet zo eenvoudig. Wie moet de BTW afdragen als de goederen worden ingekocht in China en de Chinese leverancier deze rechtstreeks aan de klant in Nederland levert? Stel dat de klant in België woont of is gevestigd, is het dan nog anders? En hoe moet de BTW worden afgehandeld bij retourzendingen?

Marja van den Oetelaar schetst aan de hand van diverse voorbeelden hoe een en ander werkt voor de BTW. Omdat er grote wijzigingen op komst zijn, gaat ze zowel op de oude als de nieuwe situatie in.

Het is ook mogelijk om vooraf uw vragen te stellen. Voor zover relevant worden die dan tijdens de themasessie behandeld. De vragen kunt u dan mailen aan marja@tvcf.nl

Marja van den Oetelaar | The VAT Consultancy Firm

Kennisniveau: Algemene sessie, waarbij enige voorkennis van BTW wel zinvol is

3.6. Handhaving en fraudebestrijding in Nederlands en Europees perspectief
De Nederlandse Douane is een handhavingsdienst en werkt in Europees verband met de zusterdiensten in de EU. Deze zusterdiensten zijn veelal niet alleen een handhavingsdienst, maar kennen in tegenstelling tot Nederland ook een opsporingstaak. De handhaving en de fraudebestrijding door de Douane is vaak een Europese aangelegenheid en wordt ook nadrukkelijk gestuurd en gemonitord vanuit Brussel.

De belangrijke rol van Nederland als transitland maar ook als "gateway to Europe" maakt de rol van de Douane niet eenvoudig. De ABC-doelstellingen moeten in lijn zijn met de EU-doelen, waar de fraudebestrijding steeds nadrukkelijker voor het voetlicht wordt gebracht. In de komende jaren zal dit nog versterkt worden door de oprichting en de rol van het Europees Openbaar Ministerie. In Nederland zal dit veel gaan betekenen voor de Douane, de FIOD en het Openbaar Ministerie.

Cees Fossen bespreekt de huidige handhavingsrol van de Douane in nationaal en Europees perspectief. Daarbij bespreekt hij hoe de EU kijkt naar Nederland en waar Nederland staat in Europees verband. De fraudebestrijding, ook in relatie tot ondermijning, komt zeker aan bod. De betekenis van het EOM voor de Douane en het bedrijfsleven zal worden toegelicht.

Cees Fossen | Beleidsmedewerker Douane Landelijk Kantoor Rotterdam